Đại hội cổ đông

Biên bản họp Đại hội cổ đông 2018 (7/5/2018 - 11:14)

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành năm 2018. Tp. HCM, ngày 02/05/2018 tại Hội trường trung tâm hội nghị - Nhà khách Thành ủy; 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Báo cáo thường niên 2018 (7/5/2018 - 09:37)

Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành. Báo cáo số 05/2018/BCTN ngày 27/04/2018

Biên bản họp Đại hội cổ đông 2017 (11/4/2017 - 09:49)

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành năm 2017. Tp. HCM, ngày 11/04/2017 tại Hội trường trung tâm hội nghị - Nhà khách Thành ủy; 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Báo cáo thường niên năm 2017 (12/4/2017 - 09:43)

Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành. Báo cáo số 01/2017/BCTN ngày 11/04/2017

Biên bản họp Đại hội cổ đông 2016 (12/4/2016 - 14:32)

Biên bản họp cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2015 (12/4/2016 - 14:22)

Báo cáo thường niên năm 2015, CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH, SỐ 01/2016/BCTN ngày 12/04/2016

Báo cáo thường niên 2014 (15/4/2015 - 15:03)

Báo cáo thường niên (01/2015/BCTN)Công ty CP Công nghệ Việt Thành năm 2014 đã được Đại hội cổ đông 2015 thông qua, ngày 12 tháng 04 năm 2015 tại Tp. Hồ Chí Minh

Biên bản họp Đại hội cổ đông 2015 (15/4/2015 - 09:00)

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2015, Công ty CP Công nghệ Việt Thành, Tp.HCM ngày 12 tháng 04 năm 2015

Báo cáo thường niên 2013 (25/4/2014 - 16:11)

Báo cáo thường niên VITA năm 2013 đã được Đại hội cổ đông 2014 thông qua, ngày 23 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường Trung tâm hội nghị-Nhà khách thành ủy, số 272 Võ Thị Sáu Q.3 Tp.HCM.