Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 06 tháng 2015 (30/7/2015 - 14:04)

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Công Nghệ Việt Thành 06 tháng đầu năm 2015, số 02/BC/CNVT/2015