Báo cáo KQ giao dịch CP của người có liên quan của cổ đông nội bộ_12/01/2015 (12/1/2015 - 11:40)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ_tên cá nhân Phạm Thị Mỹ Hà, ngày giao dịch 12/01/2015