Báo cáo KQ giao dịch CP của cổ đông nội bộ_22/01/2015 (22/1/2015 - 11:30)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_tên cá nhân Phạm Công Tú, ngày giao dịch 22/01/2015, số báo cáo 05/BC/2015