Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (29/12/2018 - 09:44)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.