Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (26/1/2016 - 14:03)

Báo cáo tình hình quản trị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành năm 2015. Báo cáo số 03/BC/CNVT/2016 ngày 25 tháng 01 năm 2016