Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (12/1/2017 - 17:42)

Báo cáo tình hình quản trị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành năm 2016. Số: 01/BC/CNVT/2017, ngày 12 tháng 01 năm 2017