Biên bản họp cổ đông thường niên năm 2020 (12/6/2020 - 10:27)

Biên bản họp cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần công nghệ Việt Thành ngày 11/06/2020