Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông (25/7/2016 - 16:34)

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành (Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), ngày 25 tháng 07 năm 2016.