Công bố thông tin phát hành cổ phiếu (8/8/2016 - 16:38)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vồn chủ sở hữu. Thông báo số 08/2016/TB-CNVT, ngày 08 tháng 08 năm 2016