Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu (15/9/2016 - 13:23)

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Số văn bản: 163/2016/CV-CNVT, Tp.HCM ngày 15/09/2016