Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2016 (12/4/2016 - 14:20)

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty CP Công Nghệ Việt Thành, số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/04/2016