Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị - số 01/2015 (12/4/2015 - 13:56)

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2014; 2.Thống nhất phương án công nghệ và kế hoạch cải tạo mạng Tp.HCM; 3.CSKH và bán hàng tại Tp.HCM; 4.Gói dịch vụ combo (Truyền hình cáp, Internet); 5.Thông qua nội dung tờ trình HĐQT; ....