Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 (12/4/2017 - 09:40)

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành năm 2017. Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 11/04/2017