Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (14/5/2019 - 13:54)

Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ/2019 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019