Nghị quyết số 06/2019/NQ-ĐHĐCĐ (9/12/2019 - 16:10)

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần công nghệ Việt Thành (Lấy ý kiến bằng văn bản)