Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 (12/5/2017 - 13:00)

Thông báo về việc chỉ trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành. Thông báo số: 73/2017/TB-HĐQT, ngày 12/05/2017