Thông báo chốt danh sách cổ đông 2018 (20/3/2018 - 15:36)

Thông Báo số 27/2018/CV-CNVT, ngày 20/03/2018. Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chốt danh sách Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018