Thông báo chốt danh sách cổ đông 2019 (18/3/2019 - 16:24)

Thông Báo số 05/2019/CV-CNVT, ngày 18/03/2019. Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chốt danh sách Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019