Thông báo chốt danh sách cổ đông (22/1/2018 - 11:34)

Thông báo số 14/2018/CV_CNVT. Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tp. HCM ngày 19 tháng 01 năm 2018.