Thông báo số 20/2020/CV-CNVT (V/v chốt danh sách cổ đông năm 2020) (6/5/2020 - 10:03)

Thông báo V/v chốt DS cổ đông để thực hiện quyền chốt DS tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.