Thông báo số 61/2019/CV-CNVT (11/11/2019 - 12:20)

Thông báo V/v chốt DS cổ đông để thực hiện quyền chốt DS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.