Điều lệ công ty

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (12/7/2021 - 15:09)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký lần 16.

Điều lệ công ty 2021 (15/3/2021 - 20:39)

Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành. Phát hành lần 03, năm 2021

Điều lệ công ty 2016 (26/8/2016 - 08:12)

Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành. Phát hành lần 02, năm 2016

Điều lệ công ty 2013 (29/6/2013 - 17:00)

Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành. Phát hành lần 01, năm 2013