Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 (30/3/2023 - 15:04)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành

Báo cáo tài chính 2021 (23/3/2022 - 16:38)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành

Ý kiến kiểm toán năm 2020 (15/3/2021 - 22:57)

Báo cáo kiểm toán độc lập gửi HĐQT của công ty CP công nghệ Việt Thành

Báo cáo tài chính 2020 (15/3/2021 - 22:52)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành

Báo cáo tài chính 2018 (31/3/2019 - 11:02)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành

Báo cáo tài chính 2019 (21/3/2020 - 11:00)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành

Báo cáo tài chính 2017 (29/4/2018 - 15:12)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành

Báo cáo tài chính 2016 (31/3/2017 - 17:22)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2016 (30/9/2016 - 13:13)

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2016, cho kỳ 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2016 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành

Báo cáo tài chính 2015 (12/4/2016 - 14:12)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

Báo cáo soát xét 2015 (5/10/2015 - 08:59)

Báo cáo tài chính đã được soát xét.Cho chu kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

Báo cáo tài chính 2014 (24/4/2015 - 09:00)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

Báo cáo soát xét 2014 (24/9/2014 - 14:33)

Báo cáo tài chính đã được soát xét. Cho chu kỳ hoạt động từ 01/01/2014 đến 30/06/2014

Báo cáo tài chính 2013 (21/3/2014 - 20:00)

Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành, kỳ kế toán từ ngày 01/05/2013 đến ngày 31/12/2013