Báo cáo công bố thông tin

Thông báo số: 34/2014/CV-CNVT (1/4/2024 - 08:19)

Thông báo V/v chốt DS cổ đông để thực hiện quyền chốt DS tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông báo chi trả cổ tức cho cổ đông 2022 (4/7/2023 - 14:57)

Thông báo về việc chỉ trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành. Thông báo số: 36/2023/CV-CNVT

Thông báo số 12/2023/CV-CNVT về việc chốt danh sách cổ đông năm 2023 (17/3/2023 - 14:54)

Thông báo số 12/2023/CV-CNVT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chốt DS tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo 26/2022/CV-CNVT (13/6/2022 - 08:41)

Thông báo số 26/2022/CV-CNVT, ngày 10/06/2022. V/v chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành.

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 (7/6/2022 - 15:02)

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo số: 07/2022/CV-CNVT ngày 23/02/2022 (VV Chốt danh sách cổ đông) (23/2/2022 - 13:31)

Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chốt DS tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Thông tin tổng quát về công ty (12/7/2021 - 15:12)

Thông tin tổng quát về công ty CP CN Việt Thành

Thông báo V/v hủy đăng ký công ty đại chúng. (12/5/2021 - 02:43)

Thông báo số 24/2021/CV-CNVT ngày 11/05/2021 về việc hủy đăng ký công ty đại chúng.

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2021 (12/4/2021 - 21:22)

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2021 ngày 07 tháng 04 năm 2021 của hội đồng quản trị.

Thông báo số 17/2021/CV-CNVT về việc chỉ trả cổ tức năm 2020 (9/4/2021 - 09:40)

Thông báo vè ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2021 (2/4/2021 - 20:22)

Nghị quyết của Đại hội cổ đông thương niên năm 2021 Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành

Thông báo mời họp năm 2021 (18/3/2021 - 05:00)

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 (15/3/2021 - 20:47)

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (15/3/2021 - 20:45)

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/3/2021

Thông báo mời họp (27/2/2021 - 21:38)

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Thông Báo 06/2021/CV-CNVT V/v chốt DS cổ đông (2/2/2021 - 18:34)

Thông báo V/v chốt DS cổ đông để thực hiện quyền chốt DS tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021.

Thông Báo 03/2020/CV-CNVT (4/1/2021 - 00:51)

Thông báo V/v chốt DS cổ đông để thực hiện quyền chốt DS tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông Báo 68/2020/CV-CNVT (V/v Chốt danh sách cổ đông) (25/12/2020 - 00:30)

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chốt DS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông báo mời họp (16/4/2019 - 09:00)

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo số 01/2020/BCTN ngày 11/06/2020 (12/6/2020 - 10:30)

Báo cáo thường niên năm 2020 công ty CP Công Nghệ Việt Thành năm 2020

Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ/2020 ngày 11/06/2020 (12/6/2020 - 10:29)

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản họp cổ đông thường niên năm 2020 (12/6/2020 - 10:27)

Biên bản họp cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần công nghệ Việt Thành ngày 11/06/2020

Thông báo mời họp. (29/5/2020 - 12:35)

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo số 20/2020/CV-CNVT (V/v chốt danh sách cổ đông năm 2020) (6/5/2020 - 10:03)

Thông báo V/v chốt DS cổ đông để thực hiện quyền chốt DS tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 14/ 02/2020 (14/2/2020 - 16:54)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 14/ 02/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 14/02/2020 (14/2/2020 - 16:53)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 14/02/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 11/01/2020 (11/1/2020 - 11:57)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 11/01/2020

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 10/01/2020 (10/1/2020 - 10:29)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 10/01/2020

Thông báo số 70/2019/TB-HĐQT (24/12/2019 - 16:50)

Về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 cho các cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 17/12/2019 (17/12/2019 - 14:06)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 17/12/2019

Nghị quyết số 06/2019/NQ-ĐHĐCĐ (9/12/2019 - 16:10)

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần công nghệ Việt Thành (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 19/11/2019 (19/11/2019 - 14:04)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu 19/11/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tháng 11 (12/11/2019 - 16:20)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tháng 11

Thông báo số 61/2019/CV-CNVT (11/11/2019 - 12:20)

Thông báo V/v chốt DS cổ đông để thực hiện quyền chốt DS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng cổ phần (22/10/2019 - 08:59)

Báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (10/10/2019 - 14:19)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (10/10/2019 - 14:18)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Báo cáo KQ giao dịch cổ đông lớn (7/10/2019 - 23:03)

Báo cáo KQ giao dịch cổ đông lớn

Thông báo hoàn tất giao dịch của cổ đông lớn (7/10/2019 - 22:58)

Thông báo hoàn tất giao dịch của cổ đông lớn

Mẫu thông tin tổng quát về công ty (30/5/2019 - 11:01)

Mẫu thông tin tổng quát về công ty

Thông báo giao dịch cổ phiếu (12/9/2019 - 00:00)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (12/9/2019 - 00:00)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (14/5/2019 - 13:54)

Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ/2019 của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019 (14/5/2019 - 13:51)

Báo cáo thường niên năm 2019 Công ty cổ phần công nghệ Việt Thành

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2019 (18/3/2019 - 16:24)

Thông Báo số 05/2019/CV-CNVT, ngày 18/03/2019. Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chốt danh sách Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn (29/12/2018 - 09:44)

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông (19/11/2018 - 14:36)

Thông báo. V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 (18/5/2018 - 13:01)

Thông báo số 47/2018/TB-HĐQT, ngày 16/05/218. V/v chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 cho các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018 (7/5/2018 - 10:48)

Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018, Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành, số 05/NQ-ĐHĐCĐ/2018, ngày 02/05/2018

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018, lấy ý kiến bằng Văn bản (7/5/2018 - 10:41)

Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Công Nghệ Việt Thành, lấy ý kiến bằng văn bản. Nghi quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/03/2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2018 (20/3/2018 - 15:36)

Thông Báo số 27/2018/CV-CNVT, ngày 20/03/2018. Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chốt danh sách Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông (22/1/2018 - 11:34)

Thông báo số 14/2018/CV_CNVT. Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tp. HCM ngày 19 tháng 01 năm 2018.

Thông báo chi trả cổ tức năm 2016 (12/5/2017 - 13:00)

Thông báo về việc chỉ trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành. Thông báo số: 73/2017/TB-HĐQT, ngày 12/05/2017

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 (12/4/2017 - 09:40)

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành năm 2017. Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2017 ngày 11/04/2017

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (12/1/2017 - 17:42)

Báo cáo tình hình quản trị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành năm 2016. Số: 01/BC/CNVT/2017, ngày 12 tháng 01 năm 2017

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu (15/9/2016 - 13:23)

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Số văn bản: 163/2016/CV-CNVT, Tp.HCM ngày 15/09/2016

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu (25/8/2016 - 17:14)

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Công văn số 150/2016/CV-CNVT của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành, Tp. HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2016.

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu (8/8/2016 - 16:38)

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vồn chủ sở hữu. Thông báo số 08/2016/TB-CNVT, ngày 08 tháng 08 năm 2016

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông (25/7/2016 - 16:34)

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành (Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), ngày 25 tháng 07 năm 2016.

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty (6 tháng năm 2016) (30/7/2016 - 09:34)

Báo cáo tình hình quản trị công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành 06 tháng đầu năm 2016. Số báo cáo: 07/BC/CNVT/2016 ngày 29/07/2016

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2016 (12/4/2016 - 14:20)

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty CP Công Nghệ Việt Thành, số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/04/2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (26/1/2016 - 14:03)

Báo cáo tình hình quản trị Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành năm 2015. Báo cáo số 03/BC/CNVT/2016 ngày 25 tháng 01 năm 2016

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 06 tháng 2015 (30/7/2015 - 14:04)

Báo cáo tình hình quản trị công ty CP Công Nghệ Việt Thành 06 tháng đầu năm 2015, số 02/BC/CNVT/2015

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị - số 01/2015 (12/4/2015 - 13:56)

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2015: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2014; 2.Thống nhất phương án công nghệ và kế hoạch cải tạo mạng Tp.HCM; 3.CSKH và bán hàng tại Tp.HCM; 4.Gói dịch vụ combo (Truyền hình cáp, Internet); 5.Thông qua nội dung tờ trình HĐQT; ....

Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015 (15/4/2015 - 09:30)

Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2015 (số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2015). Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành, Tp.HCM ngày 12 tháng 04 năm 2015

Báo cáo KQ giao dịch CP của người có liên quan của cổ đông nội bộ_12/01/2015 (12/1/2015 - 11:40)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ_tên cá nhân Phạm Thị Mỹ Hà, ngày giao dịch 12/01/2015

Báo cáo KQ giao dịch CP của cổ đông nội bộ_22/01/2015 (22/1/2015 - 11:30)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ_tên cá nhân Phạm Công Tú, ngày giao dịch 22/01/2015, số báo cáo 05/BC/2015

Báo cáo quản trị 2014 (11/9/2014 - 14:41)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2014

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (14/5/2014 - 21:00)

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Viet Thanh Cable Investments Limited.

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 (24/4/2014 - 11:30)

Nghị quyết của Đại hội cổ đông thương niên năm 2014 Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành

Chương trình Đại hội cổ đông bất thường tháng 09 năm 2013 (3/9/2013 - 11:00)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BÂT THƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2013.Thời gian : 9h ngày 06 tháng 09 năm 2013. Địa điểm : Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.HCM

CV 2212/UBCK-QLPH. V/v đăng ký công ty đại chúng (29/6/2013 - 16:35)

Căn cứ hồ sơ đăng ký công ty đại chúng ngày 06/05/2013 và tài liệu bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng ngày 27/05/2013 của công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp nhận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty theo quy định của luật Chứng khoán.

Thư mời họp Đại hội cổ đông lần 2 (3/9/2013 - 09:00)

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, năm 2013

Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng (10/6/2013 - 06:30)

Căn cứ Công văn chấp thuận đăng ký công ty đại chúng số 2212/UBCK–QLPH ngày 03/6/2013 của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành xin trân trọng thông báo tới các nhà đầu tư về việc trở thành công ty đại chúng