Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông (19/11/2018 - 14:36)

Thông báo. V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản