Thư mời họp Đại hội cổ đông lần 2

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
THƯ MỜI
(Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, năm 2013)
 
Kính gửi:    Quý cổ đông Công ty cổ phần công nghệ Việt Thành
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần công nghệ Việt Thành kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2013.

Thời gian:  9 giờ sáng,  ngày thứ sáu mùng 6 tháng 9 năm 2013
Địa điểm:  165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung Đại hội:
  1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.
  2. Thông qua giao dịch chuyển nhượng bất động sản 255-257 Nguyễn Tri Phương, P5, Q10, TPHCM và F2/29T liên ấp 6-2 Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM.
  3. Thông qua giao dịch mua lại dự án truyền hình độ nét cao HDTV.
  4. Thông qua kế hoạch sáp nhập mạng cáp khu đô thị Nam Sài Gòn.
  5. Thông qua kế hoạch thay đổi về người đại diện theo pháp luật của Công ty.
  6. Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cho nhu cầu đầu tư mở rộng hoạt động của Công ty.
  7. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2013.
  8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS.
Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu đính kèm.
Mẫu_Giấy Ủy Quyền Cổ Đông

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc có ủy quyền về Văn phòng Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Thành trước 14 giờ, ngày 3 tháng 9 năm 2013 (Ông/Bà Lê Thúy Hằng - Điện thoại (08) 39110022 ext 115, fax: (08) 39117225, email: hanglt@cablenet.vn).

Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.
­­­
Trân trọng.
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20/8/2013
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
 
 
 
 
 
 
PHẠM THỊ KIM CHUNG

Bài viết khác