Đại hội cổ đông

Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 26/06/2023 (30/6/2023 - 18:43)

Nghị quyết của đại hội cổ đông công ty CP công nghệ Việt Thành năm 2023

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (30/6/2023 - 18:40)

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CPCN Việt Thành

Tờ trình Số: 05 /2023/TTr- ĐHĐCĐ/ CNVT ngày 15/06/2023 (30/6/2023 - 18:38)

Giới thiệu nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

Tờ trình số: 03 /2023/TTr- ĐHĐCĐ/ CNVT ngày 15/06/2023 (30/6/2023 - 18:35)

Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Tờ trình số: 02 /2023/TTr- BKS/ CNVT ngày 15/06/2023 (30/6/2023 - 18:34)

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đính chính Thông báo mời họp năm 2023 (23/5/2023 - 13:50)

Đính chính thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Thông báo mời họp năm 2023 (10/4/2023 - 15:15)

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 (7/6/2022 - 14:58)

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2022, Công ty CP Công nghệ Việt Thành, Tp.HCM ngày 26 tháng 04 năm 2022

Các tờ trình đại hội cổ đông năm 2022 (14/5/2022 - 14:52)

Tờ trình số: 01/2022/TTr-BKS/CNVT, Tờ trình số: 02/2022/TTr-ĐHĐCĐ/CNVT, Tờ trình số: 03/2022/TTr-HĐQT/CNVT, Tờ trình số: 04/2022/TTr-ĐHĐCĐ/CNVT, Tờ trình số: 05/2022/TTr-ĐHĐCĐ/CNVT, Tờ trình số: 06/2022/TTr/HĐQT-CNVT, Tờ trình số: 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ/CNVT, Tờ trình số: 08/2022/TTr-ĐHĐCĐ/CNVT

Thông báo mời họp năm 2022 (14/5/2022 - 16:43)

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp năm 2022 (24/3/2022 - 11:53)

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản họp Đại hôi cổ đông 2021 (2/4/2021 - 20:24)

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2021, Công ty CP Công nghệ Việt Thành, Tp.HCM ngày 02 tháng 04 năm 2021

Báo cáo thường niên 2021 (2/4/2021 - 20:15)

Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành. Báo cáo số 01/2021/BCTN ngày 02/04/2021

Tờ trình số 01/2019/TTr/HĐQT-CNVT (16/4/2019 - 14:24)

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Quy chế số 01/2020/QC/HĐQT-CNVT (8/6/2020 - 15:04)

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chương trình đại hội năm 2020 (8/6/2020 - 15:01)

Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Cty CP Công Nghệ Việt Thành

Tờ trình số 07/2020/TTr/HĐQT-CNVT (8/6/2020 - 14:13)

Tờ trình bổ sung thành viên BKS (Dự thảo)

Tờ trình số 06/2020/TTr/HĐQT-CNVT (8/6/2020 - 14:11)

Tờ trình xin rút khỏi cty đại chúng (dự thảo)

Tờ trình số 05/2020/TTr/HĐQT-CNVT (8/6/2020 - 14:09)

Tờ tình thù lao HĐQT, BKS (Dự thảo)

Tờ trình số 04/2020/TTr/HĐQT-CNVT (8/6/2020 - 14:08)

Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (Dự thảo)

Tờ trình số 03/2020/TTr/HĐQT-CNVT (8/6/2020 - 14:04)

Tờ trình phân và trích lập các quỹ theo kết SXKD

Tờ trình số 02/2020/TTr/HĐQT-CNVT (8/6/2020 - 14:02)

Tờ trình kế hoạch năm 2020 (Dự thảo)

Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2019 (8/6/2020 - 13:53)

Báo cáo (dự thảo) tóm tắt tài chính năm 2019 công ty cổ phần công nghệ Việt Thành

Biên bản họp Đại hội cổ đông 2018 (7/5/2018 - 11:14)

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành năm 2018. Tp. HCM, ngày 02/05/2018 tại Hội trường trung tâm hội nghị - Nhà khách Thành ủy; 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Báo cáo thường niên 2018 (7/5/2018 - 09:37)

Báo cáo thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành. Báo cáo số 05/2018/BCTN ngày 27/04/2018

Biên bản họp Đại hội cổ đông 2017 (11/4/2017 - 09:49)

Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành năm 2017. Tp. HCM, ngày 11/04/2017 tại Hội trường trung tâm hội nghị - Nhà khách Thành ủy; 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Báo cáo thường niên năm 2017 (12/4/2017 - 09:43)

Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành. Báo cáo số 01/2017/BCTN ngày 11/04/2017

Biên bản họp Đại hội cổ đông 2016 (12/4/2016 - 14:32)

Biên bản họp cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2015 (12/4/2016 - 14:22)

Báo cáo thường niên năm 2015, CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH, SỐ 01/2016/BCTN ngày 12/04/2016

Báo cáo thường niên 2014 (15/4/2015 - 15:03)

Báo cáo thường niên (01/2015/BCTN)Công ty CP Công nghệ Việt Thành năm 2014 đã được Đại hội cổ đông 2015 thông qua, ngày 12 tháng 04 năm 2015 tại Tp. Hồ Chí Minh

Biên bản họp Đại hội cổ đông 2015 (15/4/2015 - 09:00)

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2015, Công ty CP Công nghệ Việt Thành, Tp.HCM ngày 12 tháng 04 năm 2015

Báo cáo thường niên 2013 (25/4/2014 - 16:11)

Báo cáo thường niên VITA năm 2013 đã được Đại hội cổ đông 2014 thông qua, ngày 23 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường Trung tâm hội nghị-Nhà khách thành ủy, số 272 Võ Thị Sáu Q.3 Tp.HCM.